Zoeken Menu

Overheid

Thuis in het publieke domein

De samenleving om ons heen verandert continu. Dat vraagt om voortdurende aanpassing van beleid. Deze beleidswijzigingen, zoals de decentralisatie maar ook de (overheids)bezuinigingen, hebben grote invloed op het werken in het publieke domein. Ook de aard van het werk verandert. Een baan voor het leven bestaat niet meer, ook niet bij de overheid.

Verschuivingen tussen publiek en privaat

De overheid heeft onder invloed van het Kabinet Rutte de beweging ingezet naar vermindering van taken en krimp van het ambtenarenapparaat. De grenzen tussen publiek en privaat worden opnieuw gedefinieerd (Is privatisering wenselijk? Waar willen we marktwerking? Wat blijft een publieke taak?). Dit leidt onder andere tot een herschikking van verantwoordelijkheden binnen het openbaar bestuur: decentralisatie en centralisatie. Maar ook  tot verdere internationalisering of juist regionalisering.

Het CAOP volgt de ontwikkelingen bij de overheid op de voet. Daarbij houden we ons onder andere bezig met de volgende vragen:

  • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het werk in het publiek domein? Welke gevolgen hebben herschikking van taken, bijbehorende rolverschuivingen en nieuwe verantwoordelijkheden voor het dagelijks werk van ambtenaren? Verandert hierdoor de aantrekkelijkheid van publieke functies?
  • Hoe kunnen we de kwaliteit en de doelmatigheid van het openbaar bestuur bevorderen?
  • Hoe ziet werken bij de overheid er in de 21ste eeuw uit? Hoe beïnvloeden maatschappelijke veranderingen zoals technologisering en individualisering de kwaliteit van arbeid en de arbeidsverhoudingen in het publieke domein?

Keuzes voor werkgevers en werknemers

Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij scherpere keuzes maken over inzetbaarheid, vitaliteit, scholing en professionalisering en dat zij over de grenzen van hun eigen organisatie kijken. Werknemers wordt gevraagd de regie over de eigen loopbaan te nemen en zich te blijven ontwikkelen. Van werkgevers wordt verwacht dat zij dit ook mogelijk maken.
Is voor u al duidelijk wat de veranderingen in de publieke sectoren voor uzelf of voor uw organisatie betekenen?

Anders organiseren en samenwerken

Van overheidsorganisaties vragen de ontwikkelingen strategische wendbaarheid. Oude recepten, zoals traditioneel verandermanagement, hiërarchische structuren en top-down-benadering, werken niet meer.
De nieuwe tijd vergt een andere manier van organiseren van werkzaamheden, bijvoorbeeld in:

  • kleine, resultaatgerichte eenheden;
  • zelfsturende teams;
  • samenwerkingsverbanden met andere organisaties/dienstverlener.

Inhoudelijke en organisatie-overstijgende samenwerking, maar ook samenwerking gedreven door doelmatigheid worden steeds belangrijker.