Zoeken Menu

Raad van Toezicht

De stichting heeft een Raad van Toezicht aan wie het toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen, binnen de taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem zijn gegeven. De Raad van Toezicht heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de door het CAOP uit te voeren werkzaamheden. De Raad van Toezicht hanteert als uitgangspunt voor zijn functioneren de algemene beginselen van goed openbaar bestuur.

Raad van Toezicht CAOP

Statutair is bepaald dat de raad goedkeuring verleent aan de volgende zaken:

  • Jaarplan
  • Begroting
  • Jaarrekening
  • Statutenwijziging

De stichting kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie, commissies die de Raad van Toezicht onder zijn verantwoordelijkheid instelt om zijn toezicht zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De auditcommissie is belast met het beoordelen van de financiële gang van zaken binnen de stichting. De remuneratiecommissie is belast met het beoordelen van de rechtspositie van de directeur-bestuurder CAOP. De commissies hebben een adviserende rol richting de raad.

De voorzitter en leden worden op voorstel van voordragende partijen in de Raad van Toezicht benoemd. De voordragende partijen zijn de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO), De Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en (voor de voorzitter) de Raad voor het Overheidspersoneel (ROP).

Samenstelling Raad van Toezicht

A.M.C. (Angelien) Eijsink (voorzitter, vanuit ROP, tevens zitting in remuneratiecommissie)
A.M.C. (Angelien) Eijsink (voorzitter, vanuit ROP,
tevens zitting in remuneratiecommissie)
G.P.M. (Petra) van Haren (lid, vanuit SCO)
G.P.M. (Petra) van Haren (lid, vanuit SCO)
R.C. (Rob) Hunnego (lid, vanuit SCO)
R.C. (Rob) Hunnego (lid, vanuit SCO)
H. (Henk) Itzig Heine (lid, vanuit VSO)
H. (Henk) Itzig Heine (lid, vanuit VSO)
C. (Kete) Kervezee (lid, vanuit VSO)
C. (Kete) Kervezee (lid, vanuit VSO)
M. (Marco) Ouwehand (lid, vanuit SCO)
M. (Marco) Ouwehand (lid, vanuit SCO)
S. (Sietske) Pijpstra (lid, vanuit VSO, tevens zitting in auditcommissie)
S. (Sietske) Pijpstra (lid, vanuit VSO, tevens zitting in auditcommissie)
J.M. (Jan) de Vries (lid, vanuit SCO)
J.M. (Jan) de Vries (lid, vanuit SCO)
A. Sieverdink (extern deskundige, voorzitter auditcommissie)
A. Sieverdink (extern deskundige, voorzitter auditcommissie)
J.J.C. Debie (extern deskundige, waarnemend voorzitter auditcommissie)
J.J.C. Debie (extern deskundige, waarnemend voorzitter auditcommissie)

 

Binnenkort worden de nieuwe leden voor de auditcommissie en remuneratiecommissie bekend gemaakt.