Zoeken Menu

Adviezen en besluiten CGMD

2018

ABB/2018/12444

Advies van het College voor geschillen aan de Commandant der Zeestrijdkrachten over een gerezen geschil tussen de Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC) Verhuizing Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne en de Commandant Marine Training Command. Het geschil gaat over de bevoegdheid van de TRMC betreffende voorgenomen maatregel(en) voor het woon- en leefklimaat bij de diensteenheid vanwege verhuizing van Doorn naar Vlissingen, en aangelegenheden met personele gevolgen wegens reorganisatie als gevolg van de verhuizing.


 Lees het advies (308 KB)

2017

ABB/2017/12151

Advies van de voorzitter van het College voor geschillen aan de Commandant van het Defensie Ondersteuningscommando inzake het tussen de Commandant van de Servicedienst Vastgoed Defensie en de Medezeggenschapscommissie van Servicedienst Vastgoed Defensie gerezen geschil over de voorgenomen maatregel om de werkafspraken consignatie 55+ (de DVD-regeling) in te trekken.


 Lees het advies (201 KB)

2016

ABB/2016/11659 en 11667

Advies van de voorzitter van het College voor geschillen aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van Defensie inzake het tussen de Directeur van de Dienst Defensie Materiaal Organisatie (D-DMO), tevens het Hoofd van het Defensieonderdeel en de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie van de Dienst Defensie Materieel Organisatie gerezen geschillen over de weigering van het HDO om een nieuwe business case te doen (laten) uitvoeren, naderhand gewijzigd in de weigering van het HDO om een grondige financiële analyse te doen (laten) uitvoeren in verband met de (voorgenomen) maatregel. En de voorgenomen maatregel van het bevoegd gezag om het Haagse deel van de DMO te verhuizen van Den Haag (Prins Frederikkazerne naar Utrecht (Kromhoutkazerne).


 Lees het advies (2.6 MB)
 Lees het besluit (207 KB)

2015

ABB/2015/11498

Advies van de voorzitter van het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie aan de Commandant Landstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een geschil tussen: Medezeggenschapscommissie 20 Natresbataljon (hierna: MC) en Commandant van 20 Nastresbataljon (hierna: HDE) betreffende het gerezen geschil over de voorgenomen maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1, onder en van het Besluit Medezeggenschap Defensie (de organisatie en werkwijze binnen de diensteenheid), betreffende de wijziging van het dienstrooster waarin het aantal uren voor de periode september tot en met december 2015 (uitgaande van 270.000 opkomsturen over het gehele haar 2015) wordt teruggebracht van 96.000 naar 20.000 uur.


 Lees het advies (2.6 MB)
 Lees het besluit (1.5 MB)

ABB/2015/11496

Advies van de voorzitter van het College voor geschillen  medezeggenschap Defensie aan de Commandant van de Landstrijdkracht van het ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake en tussen: de Medezeggenschapscommissie van het 1 Civiel en Militaire Interactie Commando (hierna: de MC) en de Commandant van het 1 Civiel en Militaire Interactie Commando (hierna: de HDE) gerezen geschil over de (voorgenomen) maatregel van het HDE om, zonder overeenstemming met de MC, het dienstrooster 2015 te wijzigen in de zin dat het aantal uren voor de periode september tot en met december 2015 wordt teruggebracht van 30.000 naar 15.000 uur. Tevens ligt voor de vraag of de prioritering van die uren onderwerp van medezeggenschap is, als bedoeld in artikel 29, eerste lid, sub a BMD.

Betreft: de toepassing van artikel 29, eerste lind onder a, en artikel 31 BMD.


 Lees het advies (2.6 MB)
 Lees het besluit (205 KB)

ABB/2015/11488

Advies van de voorzitter van het College voor geschillen Medezeggenschap Defensie aan de Commandant der Landstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een geschil tussen de Medezeggenschapscommissie 10 Natresbataljon en Commandant van 10 Natresbataljon betreffende het gerezen gewschil over het voorgenomen besluit van het HDE om, zonder overeenstemming met de MC, het dienstrooster 2015 te wijzigen in de zin dat het aantal uren voor de periode september tot en met december 2015 wordt teruggebracht van het 45.000 naar 25.000 uur. Voorts ziet het geschil op de vraag wanneer sprake is van operationele redenen als bedoeld in artikel 29, lid 2, sub a van het BMD zodat de medezeggenschap geen bevoegdheid heeft advies uit te brengen


 Lees het advies (2.6 MB)
 Lees het besluit (154 KB)

ABB/2015/11481

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap Defensie aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Medezeggenschapscommissie 30 Natresbataljon (hierna: MC) en Commandant van 30 Natresbataljon (hierna: HDE) betreffende het gerezen geschil over het voorgenomen besluit van het HDE om, zonder overeenstemming met de MC, het dienstrooster 2015 te wijzigen in de zin dat het aantal uren voor de periode september tot en met december 2015 wordt teruggebracht van 45.000 naar 22.912.


 Lees het advies (2.5 MB)
 Lees het besluit (141 KB)

ABB/2015/11466

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Directeur van de Diensteenheid Defensie Materieel Organisatie van het Ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Het Hoofd Diensteenheid van de Transitie Management Organisatie (TMO), hierna, het HDE en De Medezeggenschapscommissie TMO, hierna: de MC gerezen geschil over een (voorgenomen) maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1, onder e (de organisatie en werkwijze binnen de diensteenheid) van het Besluit medezeggenschap Defensie (BMD). De MC is van oordeel dat zij opnieuw in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen over de opheffingsdatum van TMO.


 Lees het advies (1.9 MB)
 Lees het besluit (1018 KB)

ABB/2015/11347

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap Defensie aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Medezeggenschapscommissie van het Dienstencentrum Paresto (hierna: de MC) en de Commandant van het Commando Dienstencentra (hierna: C-CDC) en/of de Directeur van de het Dienstencentrum Paresto (hierna: het HDE) gerezen geschil over de bevoegdheden van de MC in het outsourcingstraject en de tijdstippen waarop de medezeggenschap in het proces moet worden geschakeld.


 Lees het advies (3.2 MB)

 Lees het besluit (568 KB)

ABB/2015/113982

Advies van de wnd. voorzitter van het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie aan de Directeur van de Diensteenheid Defensie Materieel van het Ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een geschil tussen: de Medezeggenschapscommissie Transitie Management Organisatie (hierna: MC) en het Hoofd van de Diensteenheid van de Transitie Management Organisatie (hierna: HDE) betreffende het gerezen geschil over het uitoefenen van het adviesrecht ingevolge artikel 34, lid 1, sub b jo. artikel 29, lid 1 Besluit Medezeggenschap (BMD) over de voorgenomen maatregel tot afronding van de basisimplementatie in april 2017, en de gevolgen daarvan voor TMO.


 Lees het advies (300 KB)

2014

ABB/2014/10769

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap Defensie aan de Commandant van het Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Medezeggenschapscommissie van het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (hierna: MC) en het Hoofd van de Diensteenheid Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (hierna: het IDR), zijnde de commandant IDR (hierna: het HDE) gerezen geschil over de toepassing van artikel 29, eerste lid onder a en/of b, BMD in verband met de groep van het HDE aan het personeel om nevenactiviteiten te melden bij de werkgever.


 Lees het advies (262 KB)

 Lees het besluit (198 KB)

ABB/2014/10733

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap Defensie aan de Commandant van het Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies betreffende een tussen: de Medezeggenschapscommissie van het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (hierna: de MC) en het Hoofd van de Diensteenheid Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (hierna: het IDR), zijnde de commandant IDR (hierna: het HDE) gerezen geschil over de verslagleggingsfaciliteiten ten behoeve van de medezeggenschap.


 Lees het advies (188 KB)

ABB/2014/10704

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap Defensie aan de Directeur van de Defensie Materieel Organisatie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: het Hoofd van de Diensteenheid Defensie Materieel Organisatie/Operations (hierna: het HDE) en de Medezeggenschapscommissie DMO/Operations (hierna: de MC) gerezen geschil over de vaststelling van het zetelaantal van de MC.


 Lees het advies (183 KB)

ABB/2014/10669

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen:

de Medezeggenschapscommissie DMO onderdeel Den Haag (hierna: de MC) en het Hoofd van de Diensteenheid Defensie Materieel Organisatie onderdeel Den Haag (DMO Den Haag)


 Lees het advies (213 KB)

 Lees het besluit (1.7 MB)

ABB/2014/10592

Advies van de plv. voorzitter van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal van het ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen:De Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: het HDE) en De Medezeggenschapscommissie Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: de MC) gerezen geschil over de vraag of ten aanzien van een hernieuwd veiligheidsonderzoek en daartoe in te vullen Staat van Inlichtingen (SVI) voor een deel van het personeel van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) sprake is van een voorgenomen maatregel als bedoeld in artikel 29 van het BMD waarover de MC adviesrecht heeft.


 Lees het advies (206 KB)

 Lees het besluit (667 KB)

 Lees de reactie op het besluit (383 KB)

ABB/2014/10484

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Landstrijdkrachten (hierna: de C-LAS) en de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie van de Landstrijdkrachten (hierna: de DMC)
gerezen geschil over de gevolgde procedure bij de totstandkoming van de ministeriele nota ‘In het belang van Nederland’. De DMC beroept zich in dit verband op de artikelen 21, 25, 28, 29, eerste lid onder e, 30 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (hierna: het BMD) en aanwijzing SG A/983 d.d. 23 oktober 2012, hoofdstuk 1, lid 1.3 onder 4 (betreffende de Uitvoering Reorganisaties Defensie, hierna: de URD).


 Lees het advies (223 KB)

 Lees het besluit (749 KB)

2013

ABB/2013/10296

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Commandant Hydrografische Opnemingsvaartuigen-B (HOV-B) (hierna: het HDE) en De Medezeggenschapscommissie van de HOV-B (hierna: de MC) gerezen geschil over de (voorgenomen) maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1, onder a (de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de diensteenheid worden toegepast) van het Besluit medezeggenschap Defensie (hierna: het BMD). De MC is van oordeel dat zij in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen over Meerbemanningsregeling HOV (MBR), die met ingang van 1 januari 2013 wordt toegepast.


 Lees het advies (236 KB)

 Lees het besluit (161 KB)

2012

ABB/2012/9524

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Luchtstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen Commandant Defensie Helikopter Commando en de Medezeggenschapscommissie van het Defensie Helikopter Commando (hierna: de MC) gerezen geschil over de (voorgenomen) maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1, onder a van het Besluit medezeggenschap Defensie (hierna: het BMD) (de wijze waarop de arbeid en dienstvoorwaarden bij de diensteenheid wordt toegepast). De MC is van oordeel dat het intrekken van de overeengekomen dagen Commandant in 2012 zonder dat daarover met de MC overeenstemming is bereikt onrechtmatig is.


 Lees het advies (56 KB)

 Lees het besluit (338 KB)

ABB/2012/9522

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Luchtstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen Commandant Vliegbasis Leeuwarden en de Medezeggenschapscommissie van de Vliegbasis Leeuwarden gerezen geschil over de (voorgenomen) maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1, onder a (de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de diensteenheid worden toegepast) van het Besluit medezeggenschap Defensie (hierna: het BMD). De MC is van oordeel dat de Secretaris-Generaal (SG), c.q. de Commandant der Luchtstrijdkrachten (C-LSK), niet kan ingrijpen inafspraken die zijn gemaakt tussen de lokale MC’s en Commandanten.


 Lees het advies (65 KB)

 Lees het besluit (342 KB)

ABB/2012/9244

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap Defensie aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie van het Commando Landstrijdkrachten en de Commandant van het Commando Landstrijdkrachten gerezen geschil over het beleggingsniveau van het formele juridische werkgeverschap voor wat betreft de toepassing van wet- en regelgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden.


 Lees het advies (53 KB)

 Lees het besluit (182 KB)

ABB/2012/9207

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap Defensie aan de Commandant van het Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen de Medezeggenschapscommissie van het Dienstencentrum Operations

en de Commandant van het Dienstencentrum Operations gerezen geschil over de (voorgenomen) maatregel betreffende de verhuizing van het onderdeel OPS/A&A-Rijswijk Zie artikel 29, eerste lid onder a en d, en artikel 31 BMD.


 Lees het advies (116 KB)

 Lees het besluit (439 KB)

2011

ABB/2011/9106

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant van de Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen de Medezeggenschapscommissie van de SDDC 598th Transportation Brigade.(hierna: de MC) en het Hoofd Sectie Bijzondere PersoneelsZaken (het juridisch bevoegd gezag hierna: het H-BPZ) gerezen geschil over de toepassing van artikel 28 BMD in verband met de (mondelinge) beslissing van de Amerikaanse Landstrijdkrachten om de eenheid SDDC 598th Transportation Brigade (gedeeltelijk) van Capelle aan den IJssel naar Duitsland te verplaatsen.


 Lees het advies (47 KB)

 Lees het besluit (185 KB)

ABB/2011/8991

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant van de Koninklijke Marechaussee naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen de Medezeggenschapscommissie van unit Koninklijke Marechaussee District Landelijke en Buitenlandse eenheden gerezen geschil over de uitoefening van medezeggenschapsbevoegdheden ten behoeve van het Kmar-personeel dat werkzaam is binnen de Dienst terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.


 Lees het advies (2.0 MB)

 Lees het besluit (160 KB)

ABB/2011/8769

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen de Medezeggenschapscommissie van de 330 Herstelcompagnie/Operationeel OndersteuningsCommando Land en de Commandant van de 330 Herstelcompagnie/Operationeel OndersteuningsCommando Land gerezen geschil over de bereikbaarheid van de Luchtmachtbasis (LMB) De Peel en het HDE en de MC zijn beiden van oordeel dat het hier gaat om artikel 27, lid 2 (initiatiefrecht) van het Besluit medezeggenschap Defensie.


 Lees het advies (42 KB)

 Lees het besluit (205 KB)

ABB/2011/8755

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Commandant Staf Opleidingscentrum Initiële Opleidingen (OCIO) (hierna: het HDE)en De Medezeggenschapscommissie Staf OCIO (hierna: de MC) gerezen geschil over de (voorgenomen) maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1 (onder e) van het Besluit medezeggenschap Defensie (hierna: het BMD). De MC acht de voorgenomen maatregel om het OCIO te verhuizen naar de Kromhout Kazerne (hierna: de KHK) in Utrecht niet wenselijk.


 Lees het advies (58 KB)

 Lees het besluit (176 KB)

ABB/2011/8732

Advies van de plv. voorzitter van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen Directeur Diensten Geestelijke Verzorging (hierna: het HDE) en De Medezeggenschapscommissie Diensten Geestelijke Verzorging (hierna: de MC) gerezen geschil over de vraag of de MC op grond van artikel 23, lid 1 van het Besluit medezeggenschap defensie (hierna: het BMD) aanspraak kan maken op een ambtelijk secretaris. Daarnaast is door het HDE gewezen op artikel 13, lid 2, van het BMD.


 Lees het advies (81 KB)

 Lees het besluit (204 KB)

ABB/2011/8723

Advies van het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie aan de Commandant
Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen:Commandant Dienst Vastgoed Defensie Directie Noord (hierna: het HDE) en de Medezeggenschapscommissie Dienst Vastgoed Defensie Directie Noord (hierna: de MC) gerezen geschil over de (voorgenomen) maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1 (onder e) van het Besluit medezeggenschap Defensie (hierna: het BMD). De MC meent dat de verlenging van het dienstverband van een externe een wijziging in de (flexibele) formatie betreft en adviesplichtig is.


 Lees het advies  (47 KB)

 Lees het besluit (203 KB)

ABB/2011/8708

Advies van het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie aan de Commandant Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Commandant Commando Luchtdoelartillerie (hierna: het HDE) en De Medezeggenschapscommissie Commando Luchtdoelartillerie (hierna: de MC) gerezen geschil over de bereikbaarheid van de Luchtmachtbasis (LMB) De Peel. Het HDE en de MC zijn beiden van oordeel dat het hier gaat om artikel 27, lid 2 (initiatiefrecht) van het Besluit medezeggenschap Defensie (hierna: het BMD).


 Lees het advies (44 KB)

 Lees het besluit (196 KB)

ABB/2011/8665

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen Commandant LO/Sportorganisatie (hierna: het HDE) en De Medezeggenschapscommissie LO/Sportorganisatie (hierna: de MC) gerezen geschil over de (voorgenomen) maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1 (onder e) van het Besluit medezeggenschap Defensie (hierna: het BMD). De MC acht de voorgenomen maatregel om de staf LO/Sportorganisatie (hierna: LO/S) te verhuizen naar de Kromhout Kazerne (hierna: KHK) in Utrecht ongewenst.


 Lees het advies (45 KB)

 Lees het besluit (268 KB)

ABB/2011/8564

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen Commandant Arbodienst Defensie (hierna: het HDE) en De Medezeggenschapscommissie van de Arbodienst Defensie (hierna: de MC) gerezen geschil over de (voorgenomen) maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1 van het Besluit medezeggenschap Defensie (hierna: het BMD).


 Lees het advies (48 KB)

 Lees het besluit (219 KB)

2010

ABB/2010/8374

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Luchtstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen Commandant Vliegbasis Volkel en de Medezeggenschapscommissie Vliegbasis Volkel gerezen geschil over de gevolgde procedure met betrekking tot Nato Tiger Meet en de uitvoering van NTM zonder overeenstemming met de MC.


 Lees het advies (1.5 MB)

 Lees het besluit (238 KB)

ABB/2010/8373

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal van het ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen:
Commandant Vliegbasis Volkel en de Medezeggenschapscommissie Vliegbasis Volkel gerezen verschil over de uitvoering van een gehanteerd principerooster, vlucht 1 tot en met vlucht 5 van het 640 squadron, welk rooster volgens de MC in strijd is met het gestelde in de Beleidsregel Werk en Rusttijden (BWR), ATW en Nota Werklastnorm CLSK.


 Lees het advies (1.8 MB)

 Lees het besluit (238 KB)

ABB/2010/8332

Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal van het ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Plv Commandant der Koninklijke Marechaussee en De Defensieorganisatie Medezeggenschapscommissie Koninklijke Marechaussee gerezen verschil over een voorgenomen maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1, onder A van het Besluit medezeggenschap defensie om de executieve werkzaanheden voortkomend uit artikel 6, lid 1 van de Politiewet, waarbij de dienstverrichtingen zowel op locatie als tijdens verplaatsing wordt uitgevoerd, niet langer als dienstreis aan te merken.


 Lees het advies (941 KB)

 Lees het besluit (356 KB)

ABB/2010/8329


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal van het ministerie van Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen:
De interpretatie van artikel 6, lid 2 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) in relatie tot de toepassing van artikel 7, lid 1 van het BMD.


 Lees het advies (681 KB)

 Lees het besluit (186 KB)

ABB/2010/8286


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Luchtstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen:
Commandant van de Vliegbasis Volkel (hierna: het HDE)
en De Medezeggenschapscommissie van de Vliegbasis Volkel (hierna: de MC) gerezen geschil over de (voorgenomen) maatregel om de drie squadrons van de Vliegbasis Volkel voortaan aan te sturen vanuit twee in plaats van drie locaties. De vraag die de MC daarbij voorlegt, is of het HdE ten onrechte is overgegaan tot de implementatie van de definitieve fase van de voorgenomen maatregel, ondanks het advies onder voorwaarden van de MC over de pilotfase en het ontbreken van een adviesaanvraag - en dus ook een advies van de MC - over de definitieve fase.


 Lees het advies (67 KB)

 Lees het besluit (215 KB)

ABB/2010/8263


Advies van de voorzitter van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen:
De Commandant School Luchtmobiel (hierna: het HDE) en De Medezeggenschapscommissie School Luchtmobiel (hierna: de MC)
gerezen geschil ten aanzien van de ingeplande instructeurcapaciteit gedurende de Introductie Periode Bivakken in de weken 36, 37 en 38 (2010). De MC heeft niet ingestemd met deze voorgenomen maatregel


 Lees het advies (196 KB)

 Lees het besluit (295 KB)

ABB/2010/8150


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Luchtstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies/bemiddeling inzake een tussen: 
Commandant Groep Geleide Wapens (GGW) en de Medezeggenschapscommissie GGW. Gerezen geschil over de vraag of de MC op grond van artikel 28, lid 1 van het BMD tijdig en volledig wordt voorzien van de voor het invullen van haar taak benodigde informatie


 Lees het advies (72 KB)

 Lees het besluit (184 KB)

ABB/2010/7962


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies/bemiddeling inzake een tussen: 
Plv. Commandant der Landstrijdkrachten en het Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie Commando Landstrijdkrachten gerezen geschil over de legering en messfaciliteiten van de CLAS sergeanten bij de Marinebasis Parera.


 Lees het advies (121 KB)

 Lees het besluit (159 KB)

2009

ABB/2009/7818


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies/bemiddeling inzake een tussen: Commandant Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) (hierna: het HDE) en De Medezeggenschapscommissie Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (hierna: de MC) gerezen geschil over de vraag of de MC in de gelegenheid moet worden gesteld om, conform een overzichtelijk en vooraf af te spreken tijdspad haar evaluatiepunten in te brengen en te bespreken.
Hierbij wordt door de MC gewezen op artikel 29, lid 1, onder e van het Besluit medezeggenschap Defensie (hierna: het BMD) en op artikel 30 en 31 van het BMD.


 Lees het advies (44 KB)

 Lees het besluit (278 KB)

ABB/2009/7561


Advies van de voorzitter van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Commandant van het Mariniersopleidingscentrum (MOC) (hierna: het HDE) en De Medezeggenschapscommissie MOC (hierna: de MC)gerezen geschil over de vraag of de MC op grond van artikel 28, lid 1 van het Besluit medezeggenschap defensie (hierna: het BMD) tijdig is voorzien van de voor het vervullen van haar taak benodigde informatie en of de MC, ingevolge artikel 29, lid 1, onder c en d van het BMD, adviesrecht heeft over het besluit tot verhuizing en de inrichting van tijdelijke werkplekken op de Van Ghentkazerne (hierna: de VGKAZ), waar het personeel van MOC is gehuisvest.


 Lees het advies (179 KB)

 Lees het besluit (230 KB)

ABB/2009/7420


Advies van de voorzitter van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen (wnd) Commandant 11 Luchtmobiele brigade (HDE) en De Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie 11 Luchtmobiele brigade (GMC) gerezen geschil over de vraag of de GMC op grond van artikel 28, lid 1, van het Besluit medezeggenschap defensie (BMD) tijdig is voorzien van de voor het vervullen van haar taak benodigde informatie en of de GMC, ingevolge artikel 29, lid 1, onder f van het BMD, adviesrecht heeft over het besluit tot budgettoekenning inzake interne representatie.


 Lees het advies (67 KB)

 Lees het besluit (332 KB)

ABB/2009/7249

Advies van het College van geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tusssen Directeur Defensie Materieel organisatie (DMO) en de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO(DMC)


 Lees het advies (45 KB)

 Lees het besluit (375 KB)

2008

ABB/2008/6916


Verzoek om advies inzake een tussen de commandant 10 Natresbataljon (hierna: het HDE) en de Medezeggenschapscommissie 10 Natresbataljon (hierna: de MC) gerezen geschil over de vraag of de MC op grond van artikel 28, lid 1, van het Besluit medezeggenschap defensie (hierna: het BMD) tijdig is voorzien van de voor het vervullen van haar taak benodigde informatie en of de MC ingevolge artikel 29, lid 1, onder e en/of f van het BMD adviesrecht heeft over het besluit tot verhuizing van het peloton Alfa 4.


 Lees het advies (171 KB)

 Lees het besluit (60 KB)

ABB/2008/6860


Advies aan de Commandant Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen Algemeen Directeur Defensie Telematica Organisatie en de medezeggenschapscommissie DTO gerezen geschil over de vraag of er binnen het traject besluitvorming sourcing sprake is van drie adviesmomenten als bedoeld in artokel 29 van het besluit medezeggenschap defensie.


 Lees het advies (37 KB)

 Lees het besluit (216 KB)

ABB/2008/6803


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant der Luchtstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen Commandant van de Vliegbasis Volkel en De Medezeggenschapscommissie van de Vliegbasis Volkel gerezen geschil met betrekking tot de toepassing van de arbeidstijdenwet in relatie tot de vergoeding van de gewerkte uren overeenkomstig de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB).


 Lees het advies (75 KB)

 Lees het besluit (198 KB)

ABB/2008/6634


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen:Commandant Bedrijfsgroep Transport/DVVO (hierna: het HDE) en De Medezeggenschapscommissie Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie DVVO (hierna: de MC)


 Lees het advies (139 KB)

 Lees het besluit (45 KB)

ABB/2008/6540

Advies inzake een tussen Commandant Lokaal Facilitaire Dienst 't Harde en De Buitengewone Medezeggenschapscommissie 't Harde gerezen geschil over de vraag of de BGMC op grond van artikel 27, lid 1, onder e en/of onder f van het Besluit medezeggenschap defensie (hierna: het BMD) adviesrecht heeft over de betalingswijze bij Paresto.


 Lees het advies (139 KB)

 Lees het besluit (28 KB)

2007

ABB/2007/6418


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen de Algemeen directeur Defensie Telematica Organisatie en de Medezeggenschapscommissie Defensie Telematica Organisatie


 Lees het advies (129 KB)

 Lees het besluit (122 KB)

ABB/2007/6417


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen de Algemeen directeur Defensie Telematica Organisatie en de Medezeggenschapscommissie Defensie Telematica Organisatie inzake het gerezen geschil over de toepassing van artikel 27, eerste lid, onder d, BMD in relatie met de Arbowet- en regelgeving.


 Lees het advies (78 KB)

 Lees het besluit (122 KB)

ABB/2007/6112

Advies inzake gerezen geschil over de vraag of de MC op grond van artikel 27, lid 1, onder e van het Besluit medezeggenschap defensie (hierna: het BMD) adviesrecht heeft over de wijze waarop de ATW binnen de Hr. Ms. Rotterdam wordt gehanteerd gedurende de periode dat sprake is van een opwerktraject.


 Lees het advies (117 KB)

 Lees het besluit (42 KB)

ABB/2007/6036


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Commandant Commando DienstenCentra naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen
Het Hoofd Bestuurlijke Organisatie van de Diensten Geestelijke Verzorging en de Medezeggenschapscommissie Diensten Geestelijke Verzorging gerezen geschil over de vraag welke formatie voor ondersteunend personeel als vastgesteld
moet worden aangemerkt en, als sprake is van een voornemen tot reductie, de vraag of de MC op grond van artikel 27, lid 1, onder e van het BMD adviesrecht heeft.


 Lees het advies (145 KB)

 Lees het besluit (202 KB)

ABB/2007/5589


Advies inzake gerezen geschil met betrekking tot het inhuren van een externe deskundige op grond van artikel 15, lid 4 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) om de MC te ondersteunen bij de behandeling van het geschil ter zitting van het College op 9 juni 2006.


 Lees het advies (143 KB)

2006

ABB/2006/5150

Advies inzake gerezen geschil met betrekking tot artikel 15, lid 4 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD)


 Lees het advies (21 KB)

 Lees het besluit (30 KB)

ABB/2006/5149

Advies inzake een gerezen geschil met betrekking tot het inhuren van een externe deskundige op grond van artikel 15, lid 4 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) om de MC te ondersteuning bij haar advisering omtrent de voorgenomen maatregel tot het vaststellen van een Risico-inventarisatie en evaluatie.


 Lees het advies (35 KB)

 Lees het besluit (56 KB)

ABB/2006/5148


Advies inzake een gerezen geschil met betrekking tot artikel 27, lid 1, onder a van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) waarin de vraag centraal staat of er voldoende reden is om tegemoet te komen aan de wens van de MC om de betreffende medewerker gemotiveerd in kennis te stellen van het niet honoreren van een voordracht voor extra beloning. Dit vraagstuk maakt onderdeel uit van de voorgenomen maatregel met betrekking tot de systematiek toepassing differentiatie in beloning.


 Lees het advies (23 KB)

 Lees het besluit (497 KB)

ABB/2006/4893


Advies inzake een gerezen geschil met betrekking tot de vraag of sprake is van een spoedeisende beslissing als bedoeld in artikel 28 van het BMD.


 Lees het advies (21 KB)

ABB/2006/4892


Advies inzake een gerezen geschil met betrekking tot de vraag of ten aanzien van het door het HDE genomen besluit het BMD al dan niet van toepassing is, waarbij is gewezen op artikel 2, onder c en d van het BMD


 Lees het advies (21 KB)

ABB/2006/4785

Advies inzake een gerezen geschil met betrekking tot de vraag of aan de BGMC op grond van artikel 27, lid 1, onder b van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) adviesrecht toekomt of dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 27, lid 2, onder a of b van het BMD.


 Lees het advies (167 KB)

 Lees het besluit (35 KB)

ABB/2006/4647

De vraag die partijen verdeeld houdt, is of het HDE mocht beslissen over de voorgenomen maatregel tot het tijdelijk uitbreiden van de formatie met 26 arbeidsplaatsen ten behoeve van werkgroep financieel beheer (zijnde, volgens het HDE, een voorgenomen maatregel als bedoeld in artikel 27, lid 1, onder e van het BMD) voordat het overleg daarover was voltooid of de MC daarover heeft geadviseerd en zich derhalve mag beroepen op artikel 28 van het BMD.


 Lees het advies (133 KB)

 Lees het besluit (30 KB)

2005

ABB/2005/4059


De vraag die partijen verdeeld houdt, is of het HDE kon besluiten tot het openstellen van vier vacatures binnen zijn district Noord-Oost aan leerlingen HOOV KMar (wachtmeester specifiek).


 Lees het advies (135 KB)

 Lees het besluit (52 KB)

ABB/2005/4058

De vraag die partijen verdeeld houdt, is of het HDE kon besluiten tot het openstellen van vier vacatures binnen zijn district Noord-Oost aan leerlingen HOOV KMar (wachtmeester specifiek).


 Lees het advies (148 KB)

 Lees het besluit (52 KB)

ABB/2005/3556


Gerezen geschil inzake de inschakeling van externe deskundigheid op grond van artikel 15 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD)


 Lees het advies (60 KB)

 Lees het besluit (24 KB)

ABB/2005/3555


Advies inzake een gerezen interpretatiegeschil betreffende de reikwijdte van het overleg (artikel 2, sub b en artikel 22, lid 2 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD)), alsmede de afbakening van het overleg (artikel 27, lid 1 van het BMD).


 Lees het advies (74 KB)

 Lees het besluit (43 KB)

2004

ABB/2004/2883


Advies inzake gerezen interpretatiegeschil betreffende artikel 5 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD)


 Lees het advies (56 KB)

 Lees het besluit (59 KB)

ABB/2004/2879


Advies inzake een gerezen interpretatiegeschil betreffende de reikwijdte van artikel 27, lid 1, onder e van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD)


 Lees het advies (55 KB)

 Lees het besluit (26 KB)

ABB/2004/2556


Advies inzake gerezen geschil met betrekking tot de vraag of in casu sprake was van een spoedeisende beslissing als bedoeld in artikel 28 van het Besluit medezeggenschap defensie (BMD)


 Lees het advies (10 KB)

 Lees het besluit (93 KB)

ABB/2004/2465


Advies inzake gerezen geschil met betrekking tot het inhuren van een (externe) deskundige op grond van artikel 15, lid 4 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) op kosten van Defensie.


 Lees het advies (10 KB)

 Lees het besluit (73 KB)

ABB/2004/2215


Advies inzake gerezen geschil met betrekking tot een voorgenomen maatregel als bedoeld in artikel 27, lid 1, sub d van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD), met betrekking tot een verhuizing van in totaal 14 functionarissen naar een ander bedrijfsgebouw


 Lees het advies (12 KB)

 Lees het besluit (102 KB)

ABB/2004/1870


Advies inzake een gerezen geschil over interpretatie als bedoeld in artikel 35 van het BMD.


 Lees het advies (9 KB)

 Lees het besluit (129 KB)

ABB/2004/1861


Advies inzake een gerezen geschil met betrekking tot de vraag of de richtlijnen als neergelegd in de brief d.d. 22 september 2003 van de Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee dienen te worden toegepast danwel dat deze richtlijnen in strijd zijn met de ten tijde van de te nemen beslissing geldende beleidsregel tijdelijke verlenging en verkorting van de arbeidsduur KMar (hierna: BTVVA-KMar) en sprake is van een voorgenomen maatregel als bedoeld in artikel 27, lid 1, sub a van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).


 Lees het advies (11 KB)

 Lees het besluit (141 KB)

ABB/2004/1781


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen de General manager NL POMS/Site manager POMS Limburg en de Medezeggenschapscommissie POMS-Limburg (MC)


 Lees het advies (13 KB)

 Lees het besluit (28 KB)

ABB/2004/1744


Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen de Commandant van het Regionaal Commando Noord (RMC-N) en de Medezeggenschapscommissie Regionaal Commando Noord (MC)


 Lees het advies (11 KB)

 Lees het besluit (40 KB)

2003

ABB/2003/0996


Gerezen geschil over de interpretatie van het BMD met betrekking tot vijf onderwerpen, te weten: het instellen van een BGMC, inhuren van een bemiddelingsorganisatie Kliq, de vervulling van de functie van ambtelijk secretaris voor de MC, inhuren van een deskundige door de MC en informatie verstrekking aan de MC.


 Lees het advies (22 KB)

 Lees het besluit (72 KB)

ABB/2003/1460

Gerezen geschil met betrekking tot een interpretatiegeschil ex artikel 35 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) waarin de vraag centraal staat of de onderhavige detachering van KMar personeel valt onder de algemene uitzondering als bedoeld in artikel 2, sub b van het BMD.


 Lees het advies (12 KB)

 Lees het besluit (55 KB)

ABB/2003/1353

Gerezen geschil met betrekking tot een interpretatiegeschil ex artikel 35 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) over de toepassing van artikel 28 BMD, welk artikel handelt over spoedeisende beslissingen.


 Lees het advies (12 KB)

 Lees het besluit (13 KB)

ABB/2003/0711


Gerezen geschil met betrekking tot het toestaan van het gebruik van voorzieningen, meer in het bijzonder het kunnen beschikken over een separate computerconfiguratie, te gebruiken in een beschikbaar gestelde kantoorruimte.


 Lees het advies (16 KB)

 Lees het besluit (61 KB)

ABB/2003/0788


Gerezen geschil met betrekking tot de maatregel om de warme maaltijd te verplaatsen van de middag naar de avond, zijnde een voorgenomen maatregel als bedoeld in artikel 27, eerste lid, sub d of e, van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).


 Lees het advies (13 KB)

 Lees het besluit (64 KB)

ABB/2003/0731


Gerezen geschil met betrekking tot de bereikbaarheid per openbaar vervoer van de Luchtmachtbasis De Peel, zijnde een voorgenomen maatregel als bedoeld in artikel 27, eerste lid, sub a, van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).


 Lees het advies (13 KB)

 Lees het besluit (56 KB)

ABB/2003/0590


Geschil met betrekking tot de vraag of de Algemeen Directeur DTO de reorganisatie Topstructuur, zijnde een voorgenomen maatregel als bedoeld in artikel 27, eerste lid, sub e, van het BMD, op grond van artikel 30, lid 2, van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) zonder overeenstemming met de MC mocht uitvoeren.


 Lees het advies (12 KB)

 Lees het besluit (25 KB)

2002

ABB/2002/0405

Geschil met betrekking tot een gemaakte afspraak inzake het onderwerp dienstreis/oefening


 Lees het advies (19 KB)

 Lees het besluit (43 KB)

ABB/2002/0375


Geschil met betrekking tot een gemaakte afspraak inzake compensatie van functionele werkzaamheden buiten het rooster.


 Lees het advies (12 KB)

 Lees het besluit (29 KB)

ABB/2002/0366


Gerezen geschil met betrekking tot de vergoeding van kosten voor het inhuren van een juridisch deskundige in het kader van de discussie rond de instelling van een gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.


 Lees het advies (12 KB)

 Lees het besluit (38 KB)

ABB/2002/0343


Geschil met betrekking tot de door het bevoegd gezag verstrekte opdracht een pilot te starten aangaande gemeenschappelijke patrouillegang met de Bundesgrenzschutz (hierna te noemen: de BGS).


 Lees het advies (13 KB)

 Lees het besluit (32 KB)

ABB/2002/0231


Geschil met betrekking tot de vraag of de MC in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen ten aanzien van de sluiting van het Medisch Gezondheidscentrum op het Prinses Irenekamp per 1 september 2002.


 Lees het advies (8 KB)

 Lees het besluit (47 KB)

ABB/2002/0223


Geschil met betrekking tot de vraag of de BGMC in de gelegenheid gesteld had moeten worden om advies uit te brengen ten aanzien van de opdracht tot ontruiming van gebouwen. In ieder geval had deze ontruimingsopdracht volgens de BGMC niet gegeven mogen worden voordat het overleg met haar was voltooid. Voorts er is niet voldaan aan het tijdig verstrekken van informatie.


 Lees het advies (7 KB)

 Lees het besluit (37 KB)

ABB/2002/0209


Geschil met betrekking tot de vraag of de MC in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen ten aanzien van de tijdelijke tewerkstelling van een aantal MCW-medewerkers bij het KPU bedrijf of dat sprake is van een voorgenomen maatregel die strekt tot het verzekeren van de personele vulling, de beschikbaarheid, de inzetbaarheid en het ongestoorde functioneren van de krijgsmacht.


 Lees het advies (7 KB)

 Lees het besluit (33 KB)

MD.0019


Geschil met betrekking tot de vraag of het Besluit medezeggenschap defensie (BMD) van toepassing is op de Amerikaanse eenheid 598.


 Lees het advies (6 KB)

ABB/2002/0075


Geschil met betrekking tot de vraag of voor de GMC, op grond van artikel 18, eerste lid van het Besluit medezeggenschap defensie (BMD) een computerconfiguratie met aansluiting op intranet moet worden geplaatst in een op het medezeggenschapskantoor aan de GMC ter beschikking gesteld werkruimte.


 Lees het advies (6 KB)

 Lees het besluit (45 KB)

ABB/2002/0122


Geschil met betrekking tot de vraag of over de voorgestelde maatregelen inzake het instructeurbeleid m.b.t. roulatie en vulling


 Lees het advies (10 KB)

 Lees het besluit (47 KB)

ABB/2002/0088


Geschil met betrekking tot de vraag of over de voorgestelde maatregelen m.b.t. roulatie en vulling


 Lees het advies (10 KB)

 Lees het besluit (48 KB)

MD.0018


Geschil met betrekking tot de vraag of de MC op grond van artikel 27 van het Besluit medezeggenschap defensie (BMD) adviesrecht toekomt over een in het voorlopig reorganisatieplan doorgevoerde reductie van 5 fte's binnen het OPDGV.


 Lees het advies (8 KB)

 Lees het besluit (48 KB)

MD.0017


Geschil met betrekking tot de verhuizing van de 102 Electronische Oorlogvoeringscompagnie (102 EOVcie) van Eibergen naar Garderen.


 Lees het advies (12 KB)

 Lees het besluit (15 KB)

MD.0016


Geschil met betrekking tot de beveiliging van pand '700' aan de Van Alkemadelaan te Den Haag.


 Lees het advies (16 KB)

 Lees het besluit (20 KB)

2001

MD.0014


Geschil met betrekking tot de vraag of de MC op grond van artikel 27 van het Besluit medezeggenschap defensie (BMD) adviesrecht toekomt over een plaatsing op BAS-code 3 (BAS= Boven Autorisatie Sterkte)


 Lees het advies (9 KB)

 Lees het besluit (18 KB)

MD.0013


Aangenomen advies over een voorgenomen maatregel in de zin van artikel 27, lid 1, onder d van het BMD (District KMar G/O/F)


 Lees het advies (10 KB)

 Lees het besluit (10 KB)

MD.0012


Het onder operationeel bevel stellen van het 103 Eskadron Koninklijke Marechaussee en het instellen van BGMC (103 EskKMAR)


 Lees het advies (11 KB)

 Lees het besluit (18 KB)

MD.0011


Wijziging in de onderbrenging van de verantwoordelijkheid voor buitenlandse missies


 Lees het advies (16 KB)

 Lees het besluit (18 KB)

MD.0010


Herinrichting opleiden en opwerken bij MARPAT (HOOM)


 Lees het advies (10 KB)

 Lees het besluit (20 KB)

MD.0009


Interpretatie van het begrip voorgenomen maatregel, als bedoeld in artikel 27


 Lees het advies (11 KB)

 Lees het besluit (18 KB)

MD.0008


Reorganisatievoorstel RIV Van Kinsbergen


 Lees het advies (12 KB)

 Lees het besluit (15 KB)

MD.0007


Oefening "Centurion"


 Lees het advies (13 KB)

 Lees het besluit (18 KB)

MD.0006


Vaststelling meetperioden aan boord


 Lees het advies (12 KB)

 Lees het besluit (20 KB)

2000

MD.0005


Inzet ME-pelotons tijdens milleniumwisseling


 Lees het advies (7 KB)

 Lees het besluit (65 KB)

MD.0004


Inzet ME-pelotons tijdens milleniumwisseling


 Lees het advies (10 KB)

 Lees het besluit (65 KB)

MD.0003

Iinterpretatie van het begrip 'voorgenomen maatregel' in de zin van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD), meer specifiek in relatie tot het oprichten van het C2SC.


 Lees het advies (10 KB)

 Lees het besluit (38 KB)

MD.0002


Organisatorische positionering van de productieafdeling voor oppervlaktebehandeling (COBI/NEUTRA) en het Machinaal Bewerkingscentrum (MBC)


 Lees het advies (11 KB)

 Lees het besluit (21 KB)

MD.0001


Vaststelling vakantieverlof 2000


 Lees het advies (12 KB)

 Lees het besluit (11 KB)