Zoeken Menu

College Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD)

Het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) voorziet in een geschillenprocedure. Voordat de desbetreffende commandant een beslissing neemt inzake geschillen, wordt eerst advies ingewonnen bij het College voor Geschillen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het instellen van een werkgroep, het verstrekken van informatie aan de medezeggenschapscommissie en het advies van een medezeggenschapscommissie over een voorgenomen maatregel. Het College bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangend leden. De leden van het College maken geen deel uit van het Ministerie van Defensie en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie. Het College kan alle inlichtingen en gegevens inwinnen die voor het opstellen van een advies nodig zijn. Daarna kan zij een bemiddelingsvoorstel doen aan de commandant van het desbetreffende defensieonderdeel.

Het College is als volgt samengesteld:

De heer prof. mr. B. Barentsen (voorzitter)
De heer mr. J.P. de Jong (plaatsvervangend voorzitter)
Mevrouw mr. drs. M.H. Houpt (lid, namens werkgeverszijde)
De heer prof. mr. C.R. Niessen (plaatsvervangend lid, namens werkgeverszijde)
De heer W. van den Burg (lid, namens werknemerszijde)
De heer kap. H.M. Heemskerk (plaatsvervangend lid, namens werknemerszijde)

 Besluit Medezeggenschap Defensie 2008 (100 KB)