Zoeken Menu

Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken

De Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken heeft tot taak de minister van BZK te adviseren over beslissingen op bezwaren van (kandidaat-)vertrouwensfunctionarissen aan wie is geweigerd een verklaring van geen bezwaar af te geven of van wie die verklaring is ingetrokken. Een verklaring van geen bezwaar is een vereiste voor wie een vertrouwensfunctie vervult bij de overheid en in de particuliere sector.
 
Tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar is, buiten de sector Defensie, de minister van BZK bevoegd. Het weigeren een verklaring af te geven, geschiedt door deze minister in overeenstemming met de betrokken vakminister. Voor de intrekking van een verklaring geldt hetzelfde. Tegen de weigering of intrekking van een verklaring van geen bezwaar kan een betrokkene bezwaar maken en vervolgens beroep instellen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Daarna is nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
De commissie is in 2014 als volgt samengesteld:
 
De heer mr. J.P. Spijk MA (voorzitter);
De heer prof. mr. A.E. Schilder (lid, tevens plaatsvervangend voorzitter);
De heer P.W. van Vroonhoven (lid, tevens plaatsvervangend voorzitter);
De heer mr. R.J.G. van den Broek (lid);
Mevrouw mr. K. Bruinenberg (lid);  
De heer drs. R.F.A.C.M. van Meijbeek (lid);
De heer mr. dr. J.A. van Schagen (lid);
Mevrouw S.P. Madunic.
 
Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij het Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) te Den Haag. Daar vinden ook de hoorzittingen van de commissie plaats.