Zoeken Menu

Normalisering ambtelijke rechtspositie

Hoe staat het ervoor met het wetsvoorstel ‘normalisering rechtspositie ambtenaren’? En wat betekent de nieuwe wet voor uw organisatie?

Wat is de stand van zaken?

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 8 november 2016 aangenomen en de minister van BZK moet het voor 8 februari 2017 bekrachtigen. Daarna is er geen sprake meer van een wetsvoorstel maar van een wet.

Voordat die wet in werking kan treden, moet eerst de nodige aanpassings- en invoeringswetgeving tot stand zijn gekomen. Dat kost waarschijnlijk twee tot drie jaar. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de wet eerder dan op 1 januari 2019 in werking treedt. Een latere datum (bijvoorbeeld 1 januari 2020) ligt meer in de rede.

Wat verandert er?

Volgens het wetsvoorstel:

  • moet er een tweezijdige arbeidsovereenkomst komen, waarop in de meeste gevallen een cao van toepassing is. Daarmee verdwijnen het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden;
  • wordt het overgrote deel van de ambtenaren, naast ambtenaar, ook werknemer, in de zin van boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek;
  • gaat voor ambtenaren het burgerlijk ontslagrecht gelden. Ontslag aanvechten kan dan bij de burgerlijke rechter in plaats van bij de bestuursrechter.

Hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

Voor (organisaties van) ambtenaren en overheidswerkgevers geldt dat u rekening moet houden met de volgende veranderingen:

  • Om de rechtspositieregelingen te vervangen, moeten werkgevers- en werknemersorganisaties cao’s sluiten. Dat biedt kansen om de arbeidsvoorwaarden en bijvoorbeeld de medezeggenschap te moderniseren. Mogelijk neemt u in de cao ook een geschillenregeling op. Beperk u echter niet tot aanpassing van de oude situatie, maar kijk vooral verder en breder. Het CAOP helpt u graag daarin uw eigen weg te vinden.
  • HRM-adviseurs en juristen van overheidswerkgevers moeten worden geschoold in het privaatrecht.
  • Personeelshandboeken moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving.
  • Het verdient aanbeveling om de ambtenaren een arbeidsovereenkomst te laten ondertekenen. Dat schept duidelijkheid over hun rechtspositie en biedt de mogelijkheid om bestaande en toekomstige cao’s op hen van toepassing te verklaren.

Meer informatie: