Zoeken Menu

Handreikingen

Aanspreken en aangesproken worden

Een collega effectief aanspreken, hoe pak je dat aan? Wat moet je vooral niet doen? En wat moet je doen wanneer een collega jou aanspreekt?
Lees meer


Belangenverstrengeling

Deze handreiking helpt u het beleid rondom belangenverstrengeling vorm te geven en biedt veel praktische hulpmiddelen. De handreiking geeft kort en bondig antwoord op vragen als Wat is het? Welke vormen zijn er? Hoe valt het te voorkomen? en Hoe om te gaan met een geval van belangenverstrengeling? Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan financiële belangenverstrengeling.
Lees meer


Bestuurlijke integriteitsinfrastructuur

Deze integriteitsinfrastructuur heeft BIOS ontwikkeld voor bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden met integriteit. De infrastructuur ondersteunt hen bij de uitwerking van een integrale benadering van integriteit, waarin zowel de stimulerende, preventieve en repressieve kant als de borging zijn opgenomen. Het gaat hierbij niet primair om de integriteit van politieke partijen of individuele politici, maar van het bestuurlijke domein van het openbaar bestuur.
Lees meer


Gedragscode integriteit Rijk

Een belangrijk onderdeel van uw integriteitsbeleid is de ‘gedragscode integriteit’. Daarin legt u de waarden, normen en gedragsregels vast die gelden binnen uw organisatie. De Modelgedragscode Integriteit Rijk van BIOS helpt overheden hun eigen gedragscode op te stellen.
Lees meer


HRM en integriteit

Integriteit komt tot uiting in het gedrag. De wijze waarop een werkgever omgaat met zijn personeel en vorm geeft aan het integriteitsbeleid, beïnvloedt dat gedrag. Integriteit en Human Resource Management (HRM) zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Lees meer


Integriteitsbeleidsplan

Het schrijven van een goed integriteitsbeleidsplan. Hoe je dat doet? Dat staat beschreven in de handreiking integriteitsbeleidsplan. Processen rondom het thema integriteit worden geformaliseerd en ingebed in de organisatie.
Lees meer


Integriteitsfunctionaris

De functionaris coördineert en implementeert het integriteitsbeleid. Deze adviserende en initiërende rol en agendeert het thema integriteit. De prioritering van het thema bij het management en de rol van de functionaris met het management staat beschreven in deze publicatie.
Lees meer


Integriteit gewaarborgd

Deze uitgave geeft antwoord op de vraag hoe integriteit en integriteitsbeleid wordt verankerd. Van ontwikkelproces tot implementatie wordt het integriteitsbeleid doorlopen.
Lees meer


Integriteitsonderzoek

Inventariseer kwetsbare taken en processen met het Handboek Integriteitsonderzoek. Aan de basis van uw integriteitsbeleid ligt een kwetsbaarheidsonderzoek. Met behulp van het handboek Integriteitsonderzoek kunt u de organisatie doorlichten op kwetsbare taken, processen en handelingen.
Lees meer


Integriteitsoverleg

Het nut en noodzaak van het overleggen van integriteit in uw organisatie wordt in deze uitgave beschreven. De verantwoordelijkheden van ambtenaren zijn verwoord in waarden, normen, regels, procedures en richtlijnen. Tijdens de overleggen worden waarden en normen besproken die betrekking hebben op integriteit en wat goed ambtenaarschap inhoudt.
Lees meer


Integriteitsrapportage

Verplichting tot rapporteren over het integriteitsbeleid en de navolging van de modelgedragscode is bekend. Deze uitgave geeft handvatten welke keuzes hieraan ten grondslag liggen.
Lees meer


Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen

Modelaanpak basisnormen integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen
Lees meer


Kwetsbare functies

Eén op de drie organisaties die verplicht een lijst met kwetsbare functies moet bijhouden, blijkt dit niet te doen. Uitleg over wat kwetsbare functies zijn, hoe u ze eenvoudig detecteert en hoe u de weerbaarheid tegen deze kwetsbaarheden verhoogt, wordt in deze handreiking beschreven.
Lees meer


Modelaanpak Basisnormen

Uit de 'Inventarisatie integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie' bleek dat de bevraagde organisaties op veel onderdelen beleid voeren.Voor veel andere overheden en overheidsonderdelen gold dit nog niet.
Lees meer


Motieven voor niet-integer handelen

De handreiking Motieven voor niet integer handelen gaat over gedrag van werknemers op de werkvloer. Deze handreiking geeft antwoord op vragen als:
waarom doen mensen dingen die niet mogen?
waarom overtreden medewerkers de regels van de organisatie?
waarom nemen andere medewerkers juist heel integere beslissingen?
Lees meer


Naar een integriteitsbevorderende cultuur

Samenhangend integriteitsbeleid moet ook aandacht hebben voor cultuur. Maar in de praktijk blijkt dat nog een lastige opgave. Hoe kunt u werken aan de cultuur in uw organisatie? Deze handreiking biedt praktische tips, een overzicht van mogelijke maatregelen en theoretische achtergrond bij het werken aan cultuur.
Lees meer


Onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers

Deze handreiking ondersteunt CdK’s, burgemeesters en voorzitters van het waterschap, griffiers, secretarissen en anderen die betrokken zijn bij het doen van onderzoek naar integriteitsschendingen van politieke ambtsdragers bij het inrichten en zorgvuldig uitvoeren van, of voeren van regie bij, integriteitsonderzoeken.
Lees meer


Schandaalmanagement

Hoe communiceer je een integriteitsschending? Op deze vraag wordt ingegaan in de praktische handreiking over schandaalmanagement. Kort en bondig wordt beschreven wat de stappen zijn bij het handelen van een schandaal.
Lees meer


Vertrouwenspersoon Integriteit

Bij een vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) kan een medewerker terecht om vermoedens van misstanden te bespreken. De handreiking VPI helpt overheden bij het inrichten van de VPI-functie en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
Lees meer


Werving en selectie

Integriteit heeft een belangrijke plaats in het functioneren van de overheidswerknemer. Het is onlosmakelijk verbonden met de geschiktheid van personen voor een functie bij de overheid.
Lees meer


Zorgvuldige Handhaving

Geen enkel integriteitsbeleid kan uitsluiten dat er soms toch een integriteitsschending plaatsvindt. De organisatie moet zich hierop voorbereiden. Niet handhaven is geen optie, want dit ondermijnt het volledige integriteitsbeleid van de organisatie.
Lees meer