Zoeken Menu

Bewustwording en Risicoanalyse

De werkgever is verantwoordelijk voor het vormgeven van de integriteitsinfrastructuur binnen haar organisatie. Het voorhouden van een spiegel is een belangrijk onderdeel in het werken aan de integriteitsinfrastructuur van de organisatie. Een spiegel in de vorm van een risicoanalyse, die de kwetsbaarheden van de organisatie blootlegt en inzicht geeft in het bestaande integriteitsbeleid. Met als doel de integriteit in het DNA van de organisatie verankeren.

CAOP risicoanalyse integriteit

Met de CAOP risicoanalyse versterkt u de integriteit van uw organisatie. Het is een innovatief, doeltreffend, efficiënt en uniek instrument dat ingezet kan worden om inzicht te krijgen in de meest urgente kwetsbaarheden, de oorzaken hiervan, en mogelijke beheersmaatregelen. U meet de status van het integriteitsbeleid binnen uw organisatie door gebruik te maken van de praktijkervaring en deskundigheid van uw eigen medewerkers.

Met het instrument bereikt u twee belangrijke doelen. Allereerst vergroot u het integriteitsbewustzijn onder uw medewerkers. Daarnaast gebruikt u de expertise en het oplossend vermogen van uw eigen medewerkers om integriteitsrisico’s zichtbaar te maken. Zij kennen immers als geen ander hun eigen organisatie. Door deze praktijkdeskundigen in te zetten krijgt u een realistisch beeld van de meest urgente kwetsbaarheden en mogelijke beheersmaatregelen. Zo kunt u de juiste beleidsaccenten leggen. Het instrument faciliteert dit proces op een snelle, veilige en inspirerende manier.

Het instrument heeft de volgende voordelen:

  • bottom-up instrument;
  • laagdrempelig;
  • dominantie/hiërarchie wordt genivelleerd;
  • draagvlak voor beheersmaatregelen;
  • lage kosten;
  • snel resultaat;
  • inzetbaar voor alle aandachtsvelden.

Hoe werkt het?

De CAOP risicoanalyse bestaat uit twee modules die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingezet.

Volwassenheidsmeting
De eerste module is een volwassenheidsmeting. Hierbij krijgen medewerkers een online enquête voorgelegd. In deze vragen komen allerlei vragen aan de orde over de integriteitsinfrastructuur van de organisatie (van cultuur tot regels). Zij beantwoorden deze vragen anoniem. De uitkomst geeft een goed beeld van de volledigheid en de perceptie over het integriteitsbeleid. Zowel positieve ontwikkelingen als aandachtspunten op het gebied van integriteit worden inzichtelijk.

Risicoanalyse integriteit met group decision room
De tweede module is een risicoanalyse integriteit workshop die het CAOP uitvoert met een group decision room (GDR). Hierdoor werken de betrokken medewerkers (op onderdelen) anoniem met elkaar samen in een virtuele veilige omgeving. Wij gebruiken hiervoor tablets met een speciaal ontwikkelde applicatie. De workshop duurt gemiddeld drie uur, met tien tot veertien deelnemers. De sessie wordt (be)geleid door adviseurs van CAOP Integriteit. De deelnemers geven anoniem aan welke kwetsbaarheden zij ervaren in de organisatie. Met behulp van de applicatie wordt een veilige, gelijkwaardige discussie over integriteitsrisico’s mogelijk gemaakt. De inhoud staat centraal, niet de persoon. De deelnemers bepalen welke kwetsbaarheden het meest urgent zijn. Vervolgens formuleren zij slimme beheersmaatregelen.

Wat is uw resultaat?

U vergroot het integriteitsbewustzijn van uw medewerkers. Met de sessie staan uw medewerkers op een inspirerende manier stil bij integriteit. Dat gaat van een pen mee naar huis nemen tot geschenken accepteren. En van omgangsvormen tussen collega’s tot de relaties met klanten.

U brengt de meest urgente kwetsbaarheden in kaart. Het rapport met de uitkomsten van de gekozen modules vormt het startpunt om uw integriteitsbeleid (door) te ontwikkelen of bij te stellen tot een gebalanceerd integriteitsbeleid en integriteitsinfrastructuur.

Integriteitsbeleid monitoren met de volwassenheidsmeting

Om de voortgang en werking van uw integriteitsbeleid te bewaken, is monitoring noodzakelijk. De volwassenheidsmeting is een uitstekend instrument om periodiek te peilen of u de gestelde doelen behaalt, of dat u moet bijsturen. Met ons instrument kunt u als organisatie verantwoording afleggen over het uitgevoerde integriteitsbeleid.

Maatwerk

Hebt u specifieke wensen voor de risicoanalyse? Wij denken graag met u mee. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om de workshop te verkorten of te verruimen. Wij kunnen de risicoanalyse workshop ook inpassen in een bredere (thema)dag. Na het  uitvoeren van de risicoanalyse kunnen wij de uitkomsten voor u vertalen in (beleids)adviezen of een bepaald onderdeel uitlichten in een (dilemma)training of bespreking.

Wilt u meer weten?

Hebt u vragen over hoe de CAOP risicoanalyse integriteit werkt? Wilt u een kostenindicatie ontvangen? Of bent u benieuwd naar andere dienstverlening op het thema integriteit? Neem dan contact op met Marjolein van Dijk via integriteit@caop.nl.