Zoeken Menu

Informeel onderwijs voor on(der)benutte talenten

Informeel onderwijs voor on(der)benutte talenten

Het Nederlandse onderwijs wordt geacht ieder kind een toekomst te verschaffen op basis van zijn of haar talent. In het formele onderwijs raken echter steeds meer autochtone Nederlanders en migranten op achterstand. En daarmee verslechtert hun perspectief op de arbeidsmarkt.

Poort naar kansrijke toekomst

Goed onderwijs is voor ieder kind de sleutel in de poort naar een kansrijke toekomt. Maar biedt het formele onderwijs ieder kind gelijke kansen om zijn of haar talenten te ontplooien? De toekomst van ieder kind is afhankelijk van een goede start met onderwijs:

  • dat aansluit op zijn capaciteiten;
  • dat aandacht besteedt aan zowel de cognitieve ontwikkeling als aan de ontplooiing van andere talenten.

Extra kans: informeel onderwijs

Maar zowel kinderen van migranten als autochtone Nederlandse kinderen uit de lagere inkomensgroepen raken in het formele onderwijs in toenemende mate op achterstand. Het verschil tussen hun talenten en het behaalde opleidingsniveau groeit. Informeel onderwijs kan deze kinderen een extra kans bieden om hun talenten te ontplooien.

Optimaal afstemmen

Weet u wie de aanbieders zijn van informeel onderwijs in uw gemeente? Het CAOP kan dat voor u in kaart brengen. Samen met u bezien we hoe u op gemeentelijk niveau de optimale afstemming van formeel en informeel onderwijs kunt bevorderen.

Kennis en inzichten delen

Wat rekenen we tot informeel onderwijs? Dat zijn alle activiteiten buiten het formele onderwijs, geïnitieerd door particulieren, (maatschappelijke) instellingen en organisaties, ter verbetering van leerprestaties van kinderen en jongeren vanaf vier jaar.
Al die activiteiten wil het CAOP onder de aandacht brengen van de maatschappelijke instellingen, het formele onderwijs, belangengroepen en gemeenten. Om deze kennis en inzichten te delen, initieert het CAOP het Platform Informeel Onderwijs. Het platform kan een belangrijke hulpmotor worden voor gemeenten, belangengroepen en scholen om de talentreserve te mobiliseren.

Vragen die opdrachtgevers ons regelmatig stellen:

  • Welke (informele) mogelijkheden zijn er om de talenten van (verschillende categorieën) kinderen meer aan te spreken?
  • Welke aanbieders van informeel onderwijs zijn actief in mijn gemeente?
  • Hoe kunnen we in onze gemeente het formele en informele onderwijs beter op elkaar afstemmen?

Hebt u andere vragen? Neem ook dan contact op; we leveren maatwerk.