Zoeken Menu

Masterclass “Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren”

Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)? Wat verandert er en voor wie? Wat verandert er in het onderwijs? U leert het tijdens de masterclass “Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren”.

De masterclass is vooral gericht op de doelgroep HR professionals en beleidsmedewerkers personeel, maar ook leidinggevenden, OR-leden en vakbondsvertegenwoordigers die een functionele rol hebben bij de implementatie van de WNRA. Na de masterclass kent de deelnemer de belangrijkste wijzigingen die voortvloeien uit de WNRA voor zowel het juridisch kader van de collectieve arbeidsverhoudingen als voor de individuele rechtspositie (ontslagrecht). Hij is goed geïnformeerd over de wettelijke regels en de jurisprudentie op dit terrein en is bekend met wat er bij de invoering en implementatie van de WNRA komt kijken en kan daar in de eigen organisatie zelf mee vorm en inhoud aan geven.
 
Het CAOP heeft de masterclass ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Albeda Leerstoel van Universiteit Leiden/CAOP en gerenommeerde gastdocenten.

De masterclass bestaat uit vijf modules:

A. Inleiding op de WNRA

 1. De Wnra: wat staat er in de wet?
 2. Iets over de parlementaire geschiedenis
 3. Bronnen van het arbeidsrecht
 4. Nieuwe ambtenaren bij zbo’s e.d. Betekenis daarvan.
 5. De uitgezonderde sectoren
 6. Kansen van het nieuwe ambtenarenrecht (voor werkgever én werknemer!), denk aan: vereenvoudiging procesrecht, minder “formaliteiten”/ dogmatiek bestuursrecht, zoals bezwaartermijnen, rechtmatigheid besluit, mogelijk meer conflictoplossend vermogen in privaatrecht (minder juridisch)?
 7. De belangrijkste systeemverschillen tussen het privaatrechtelijke arbeidsrecht en het ambtenarenrecht, zowel individueel (wilsovereenstemming) als collectief (contractsvrijheid bij cao’s).
 8. Soorten arbeidsrecht
 9. Resterend individueel ambtenarenrecht (de nieuwe Ambtenarenwet 2017).
  • Integriteitsbeleid
  • Beperking van grondrechten
  • Overige bepalingen

B. Collectief arbeidsrecht:

 1. De gevolgen van de Wnra voor de medezeggenschap en het huidige georganiseerd overleg (o.a. “verdwijnt het gemeentelijke c.q. departementale GO”?). Artikel 17 AW (nieuw): bijvoorbeeld ook de regeling voor ROP en Pensioenkamer verdwijnt, wat in de plaats komt is nog niet duidelijk.
 2. Het overlegstelsel bij overheid en onderwijs, het sectorenmodel, de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, mogelijk (nieuwe) partijen bij de cao’s in de sectoren.
 3. De positie van de huidige partijen bij het georganiseerd overleg.
 4. De gevolgen van de Wet op de cao en de Wet AVV voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en voor de spelregels van het overleg. Hoe worden werknemers gebonden aan een cao, via de arbeidsovereenkomst (incorporatiebeding), via bedrijfs-cao’s, algemeen verbindendverklaring?
 5. Waar worden nieuwe spelregels voor het georganiseerd overleg geregeld, welke spelregels op grond van de Wet cao (bijv. : geen overeenstemmingsvereiste, meerderheidsvereiste, geen AAC, wat wel)?
 6. De positie van “ongebonden werknemers”
 7. De uitzondering op het sectorenmodel: het (pensioen-) overleg en de ROP.
 8. Hoe om te gaan met geschillen, advies en bemiddeling in het georganiseerd overleg (positie van ILO-verdrag nr. 151)
 9. De positie van de OR bij de WNRA en onder het BW, betekenis van personeelshandboeken, de OR een “alternatief voor vakbond”?

C. Het ontslagrecht (beëindiging van de arbeidsovereenkomst, Loe Sprengers).

Deze module omvat het nieuwe ontslagrecht WWZ/BW, waarbij steeds heel kort wordt ingegaan op hoe het nu is (=belangrijkste verschillen was->wordt). Tevens komen strafontslag->ontslag op staande voet en het onderwerp “disciplinaire straffen” (tuchtrecht) aan de orde.

 1. De hoofdlijnen van het civielrechtelijk ontslagrecht in vergelijking met die van het ambtelijk ontslagrecht.
 2. Een overzicht van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen en van de gevallen waarin de werkgever daarbij een transitievergoeding is verschuldigd -> nieuwe wetgeving in dit kader.
 3. Disciplinaire straffen/ tuchtrecht en de WNRA?
 4. De opzegging als de belangrijkste manier waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen
  • De preventieve ontslagtoets, inhoudelijk en proces en de cao-commissie als alternatief voor de preventieve ontslagtoets door het UWV, zijn er alternatieven voor (de ontslagtoets van) het UWV? Voorbeeld onderwijs.
  • Opzegverboden, waaronder het opzegverbod tijdens de eerste twee jaar van ziekte en rechtsgevolgen van het niet in acht nemen daarvan.
  • Opzegtermijnen en rechtsgevolgen van het niet in acht nemen daarvan.
  • Rechtsbescherming van de werknemer tegen opzegging door de werkgever.
  • Transitievergoeding, aanvullende vergoedingen c.a.

D. De rechtsbescherming onder de WNRA (“van AWB naar Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering)

 1. De verschillen in rechtsbescherming na de Awb. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur voor de overheid als werkgever? Wel of geen interne bezwarenprocedure na de WNRA (voordelen/ nadelen/ vormgeving)?
 2. De belangrijkste verschillen in procesrecht (Wb burgerlijke RV versus procederen onder de AWB), de bevoegde rechter na invoering WNRA.

Cursisten geven in een korte pitch aan welke knelpunten/ problemen zij verwachten tegen te komen c.q. welke vragen zij hebben bij de implementatie van de WNRA in hun organisatie.

E. Acties bij de implementatie: wat moet er gebeuren om de WNRA (met succes) in te voeren

(incl. welke kansen biedt de Wnra voor werkgever en werknemer –en hoe kun je deze benutten)?

 1. Reeds opgedane ervaringen (casus Onderwijs).
 2. Leidinggevenden, HR-managers en juristen omscholen naar het arbeidsrecht.
 3. ICT en administratieve processen aanpassen op de WWZ.
 4. Personeelshandboek(en)  aanpassen.
 5. (model) Arbeidsovereenkomsten opstellen voor nieuw personeel: positie zittend personeel: big bang of toch een arbeidsovereenkomst?
 6. Cao’s afsluiten.
 7. Communicatie en voorlichting aan het personeel organiseren.
 8. Ondernemingsraad betrekken bij de besluitvorming (door het advies- en instemmingsrecht speelt de ondernemingsraad een grote rol bij de transitie).
 9. Risico’s, valkuilen maar ook kansen bij de implementatie.