Zoeken Menu

Wanneer wel/geen adviesrecht medezeggenschap bij verhuizing marinierskazerne

26-09-2018

Het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD) heeft het geschil behandeld tussen de Tijdelijke reorganisatie medezeggenschapscommissie (TRMC) Verhuizing MARKAZ en het Hoofd van de Eenheid (HDE).

Tussen deze partijen was verschil van mening over het hebben van adviesrecht in beslissingen over personele zaken rond de verhuizing van de marinierskazerne MARKAZ, de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, van Doorn naar Vlissingen. Omdat de verhuizing onder het politiek primaat valt, heeft de TRMC geen adviesrecht over de zogenaamde behoeftestelling c.q. wat Defensie nodig heeft om naar behoren te functioneren. Zij heeft dat wel op onderdelen van de zogenaamde Outputspecificatie. Ook is het reorganisatieplan in zijn geheel adviesplichtig

Van Doorn naar Vlissingen

De minister van Defensie heeft besloten om een nieuwe marinierskazerne de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) te realiseren op de locatie Buitenhaven bij Vlissingen. De huidige marinierskazerne te Doorn zal daardoor sluiten. Dit besluit leidt ertoe dat een groot deel van de burger- en militaire ambtenaren wordt overgeplaatst naar Vlissingen. Wat daarvoor nodig is voor het personeel (verhuizen of doordeweeks inhuizen), de zogenaamde behoeftestelling, is verder geconcretiseerd in de Outputspecificatie. Het beslisproces rond de verhuizing begon in 2012 en naar verwachting vindt de verhuizing naar Vlissingen daadwerkelijk in 2022 plaats. Voor het betrekken van de medezeggenschap bij de te nemen besluiten die het personeel betreffen, heeft Defensie diverse medezeggenschapscommissies ingesteld. Een daarvan is de TRMC Verhuizing MARKAZ die overleg voert met het HDE. Bij dat overleg horen ook kwesties over het woon-, werk- en leefklimaat bij de Eenheid.

Geschil

De TRMC meent dat zij een adviesrecht heeft op grond van artikel 29, eerste lid, onder d, van het Besluit Medezeggenschap Defensie voor de genomen besluiten over de behoeftestelling en/of de Outputspecificatie. De TRMC heeft veel punten van kritiek op (de uitwerking van) de voornemens geuit, en wil dat Defensie die in haar overwegingen serieus meeweegt. Op deze manier kan een kazerne ´fit for purpose´ geraken. Verder vindt de TRMC dat Defensie de medezeggenschap veel te laat heeft ingesteld en ingeschakeld (eind 2017/begin 2018). Daardoor kan zij geen wezenlijke invloed meer uitoefenen op het besluitvormingsproces en heeft zij onvoldoende informatie (zoals inzage in de Outputspecificatie) ontvangen.

Het HDE meent dat de TRMC in dit geval geen formeel adviesrecht toekomt, omdat sprake is van een politiek primaat. Bij nog te nemen concrete uitvoeringsbesluiten met personele gevolgen als bedoeld in het Besluit Medezeggenschap Defensie wordt de TRMC alsnog ingeschakeld. Ook wijst het HDE erop dat de inbreng van het personeel bij de vulling van de Outputspecificatie is meegewogen en zegt dat de TRMC beschikt over alle relevante informatie.

Standpunt College

Het College stelt vast dat de behoeftestelling niet adviesplichtig is, omdat dit besluit onder het primaat van de politiek valt. Het gaat hier om een besluit van de minister in samenspraak met de Tweede Kamer.

Over de Outputspecificatie oordeelt het College dat de TRMC die moet kunnen raadplegen om op basis van alle relevante informatie haar positie te kunnen bepalen. Hoewel de Outputspecificatie als zodanig niet of niet geheel adviesplichtig is, kan die wel onderwerpen bevatten die onder de werking van artikel 29 van het Besluit Medezeggenschap Defensie vallen, en kan de vulling van de specificatie ertoe leiden dat Defensie adviesplichtige besluiten als bedoeld in het besluit neemt. Het College adviseert daarom dat beide partijen gaan vaststellen welke onderwerpen in de Outputspecificatie nadere besluitvorming vergen als bedoeld in artikel 29 lid 1 van het besluit. Het College raadt aan om hierbij een onafhankelijke (proces)voorzitter in te schakelen. Op de geïnventariseerde onderwerpen moeten de partijen vervolgens de voorgeschreven adviesprocedure toepassen. Ook is vastgesteld dat tussen de initiële besluitvorming en de inrichting van (effectieve) medezeggenschap te veel tijd zat en verloren is gegaan. Het bevoegd gezag had hier eerder zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

Tijdens de hoorzitting werd het tot slot duidelijk dat inmiddels een reorganisatie in gang is gezet, zodat naar het oordeel van het College nu ook de spelregels die behoren bij het zogenoemde U(itvoering) R(eorganisatie) D(efensie)-traject moeten worden doorlopen. Het concept-voorlopig reorganisatieplan is immers in zijn geheel adviesplichtig.

Bron

Advies van het College

Het CAOP adviseert juridisch en inhoudelijk over het Besluit Medezeggenschap Defensie aan het College en ondersteunt het College ook secretarieel en logistiek. Meer over onze ondersteuning ‘Geschillenbeslechting’.