Zoeken Menu

Medezeggenschap: agressie en geweld voorkomen

24-11-2015

Veel medezeggenschapsleden vinden het thema agressie en geweld belangrijk. Toch wordt het slechts sporadisch besproken en is het doorgaans geen autonoom onderwerp op de agenda. Vaak wordt het thema pas actueel na een incident in de organisatie. Zo blijkt uit een  behoefteninventarisatie (506 KB) door het CAOP, in opdracht van het ministerie van BZK.

CAOP onderzocht de ervaringen met agressie en geweld en inventariseerde de behoefte aan ondersteuning om dit thema op de agenda te krijgen en te houden. Derde doel was het creëren van draagvlak voor het vervolgtraject en de netwerkontwikkeling. De inventarisatie  laat zien dat organisaties agressie en geweld vaak curatief aanpakken en niet zozeer preventief. Beleid en ondersteuning zouden dan ook meer gericht moeten zijn op het voorkomen van agressie en geweld.

Overheid versus markt

Volgens de leden van de ondernemingsraden (OR) spelen agressie en geweld een grotere rol bij de overheid- of semi-overheidssector (hierna: overheid) dan in de marktsector (hierna: markt). Ruim 66 % van de respondenten bij de overheid zegt dat agressie en geweld een belangrijke tot zeer belangrijke rol speelt in hun medezeggenschapsraad (MR) ten opzichte van bijna 40 % in de markt. Met name de overheid heeft behoefte aan aanvullende maatregelen tegen agressie en geweld, vooral door klanten. De markt heeft die behoefte minder. Wel zou in deze sector 29% van de respondenten graag extra maatregelen zien tegen agressie en geweld door leidinggevenden en collega’s.

Ondersteuning nodig

Agressie en geweld zijn zelden autonome thema’s op de agenda van de OR of MR. Het thema wordt vaak pas besproken naar aanleiding van een incident. Behoefte aan ondersteuning bij het agenderen is er niet. Wel geeft 22 procent van de overheid en 15 procent van de markt aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij best practices, maatregelen tegen geweld en agressie, tips en tools om aan de slag te gaan met het thema, informatie over een veilige werksfeer, kennisuitwisseling en evaluatie van eigen beleid.

Bekijk de  geïllustreerde samenvatting (242 KB).

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze  behoefteninventarisatie (506 KB) of andere onderzoeken van het CAOP, neem dan contact op Jo Scheeren, 06 - 22652523 of j.scheeren@caop.nl.

Bekijk de online versie van de behoefteninventarisatie