Zoeken Menu

Nieuwsberichten

‘Gerichte gemeentelijke samenwerking beter dan fuseren’

25-11-2015

‘Diverse onderzoeken tonen aan dat het oorspronkelijke plan van het kabinet om gemeenten in de richting van 100.000 inwoners op te schalen, eerder schaadt dan baat. Het gemeentelijke takenpakket is echter divers en de optimale schaal verschilt sterk...

Arbeidsmarktraming onderwijspersoneel 2015-2025

24-11-2015

Hoe ziet de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs er in de toekomst uit? Die vraag staat centraal in het rapport ‘De toekomstige markt voor onderwijspersoneel 2015-2025’. Het rapport schetst...

Medezeggenschap: agressie en geweld voorkomen

24-11-2015

Veel medezeggenschapsleden vinden het thema agressie en geweld belangrijk. Toch wordt het slechts sporadisch besproken en is het doorgaans geen autonoom onderwerp op de agenda. Vaak wordt het thema pas actueel na een incident in de organisatie. Zo...

Monitor Arbeidsmarkt: werkzame personen, banen en vacatures nemen toe

24-11-2015

Mede dankzij de economische groei herstelt de arbeidsmarkt zich steeds verder, zo schetst de Monitor Arbeidsmarkt in oktober 2015. De werkloosheid daalt echter verhoudingsgewijs minder doordat meer mensen op zoek gaan naar werk. Wel werken steeds...

Eindrapportage verkenning politie-cao

23-11-2015

Op welke wijze is de impasse in het overleg over de politie-cao te doorbreken? De minister van Justitie en Veiligheid vroeg Hans Borstlap dit te verkennen. In zijn eindrapportage schetst hij de standpunten van de betrokken partijen en de kernpunten...

Meer geld voor aanpak agressie en geweld in de zorg

19-11-2015

Minister Schippers (VWS) stelt in 2016 extra geld beschikbaar om het project Veilig Werken in de Zorg met een jaar te verlengen. Dat doet de minister mede naar aanleiding van de uitkomsten van verkennend onderzoek bij 27 zorginstellingen. De...

OESO-suggesties om langer doorwerken te bevorderen

19-11-2015

De vergrijzing legt een toenemende druk op de OESO-landen om langer doorwerken te promoten. Wat kunnen overheden meer doen dan ze al doen? Het OESO-rapport ‘Ageing and Employment Policies: Denmark 2015 Working Better with Age’ doet suggesties, op...

Ambulantisering ggz in kaart gebracht

19-11-2015

De zorg voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verplaatst zich steeds meer van het verblijf in een instelling naar zorg thuis. Deze ‘ambulantisering’ moet leiden tot een derde minder bedden in 2020, vergeleken met 2008. De...

Meerjarenprogramma CAOP-leerstoelen

19-11-2015

De transformaties en verschuivingen in het publieke domein hebben gevolgen voor de kwaliteit van arbeid en arbeidsverhoudingen. In hun gezamenlijke meerjarenprogramma schetsen de diverse CAOP-leerstoelen enkele normatieve aspecten van deze...

Informatiepunt chroom-6 NS bij CAOP

18-11-2015

Het CAOP is gevraagd om een informatiepunt chroom-6 in te richten waar (ex-) medewerkers van NS/NedTrain en personen die daar in opdracht voor hebben gewerkt, zich kunnen melden. Chroom-6 is bij fysiek contact een risico voor de gezondheid en het...

< Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 >