Zoeken Menu

Terugblik bijeenkomsten

 

Lunchlezing ‘Verweesd tussen politiek en bestuur?’

12 juni 2018 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
In de laatste regeerakkoorden wordt met geen woord gesproken over de gewenste kwaliteit van het openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat. Tijdens een lunchlezing op 12 juni bij het CAOP bediscussieert hoogleraar Frits van der Meer de consequenties daarvan. Maakt het ontbreken van een visie eigenlijk iets uit voor het streven naar kwaliteit? En kunnen ambtelijke bestuurders zelf niet in het gat springen om bestuurlijke inertie te vermijden?
Lees meer

Congres ‘Onderwijs aan het werk’

30 mei 2018 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
‘De onderwijsarbeidsmarkt bestrijkt de kinderopvang tot de universiteit. In het boek laten we al die verschillende sectoren in samenhang met elkaar zien.’ Aldus hoogleraar Marc van der Meer over ‘Onderwijs aan het werk - 2018’, dat op 30 mei tijdens het gelijknamige congres bij het CAOP werd gepresenteerd. Veel thema’s uit de omvangrijke publicatie kwamen aan de orde, maar één onderwerp stak tijdens het congres steeds hardnekkig de kop op: het lerarentekort.
Lees meer

Bijeenkomst Vitaal in uniform


20 april 2018 | Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, Utrecht

Hoe ben en blijf je vitaal in uniform? Zo'n 90 bezoekers van de politie, brandweer, ambulancedienst, defensie en DJI gingen op 20 april aan de slag met dit thema in de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het CAOP en APG organiseerden de bijeenkomst om bruggen te slaan tussen de verschillende veiligheidssectoren, die voor vergelijkbare uitdagingen staan.

Lees meer

Seminar “Kenmerken van integriteitkwesties”

2 december 2016 | 15.30 - 17.00 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
Het Centre for Public Values & Ethics van de Universiteit Leiden doet in samenwerking met de Ien Dales Leerstoel en de Albeda Leerstoel onderzoek naar “kenmerken van integriteitskwesties”. Op 2 december van 15.30 tot 17.00 uur organiseren we bij het CAOP een seminar waar we eerste beelden van het (nog niet afgeronde) onderzoek met de deelnemers bespreken. Het onderzoek “In opspraak; Leren van integriteitskwesties” wil lessen voor de praktijk bieden en spitst zich toe op onder meer ‘dubieuze giften en beloften’, ‘belangenverstrengeling en misbruik van  bevoegdheden’, ‘misbruik van publieke middelen’, ‘misbruik van informatie’, ‘wangedrag in privétijd’ en ‘integriteit als bewegend doel’.
Lees meer

Toekomstperspectief op de overheid tijdens het Jaarcongres Leerstoelen

17 november 2016 | 13:30 - 18:00 | Centraal Museum in Utrecht
Voor welke uitdagingen staat de Nederlandse overheid de komende jaren? En hoe kan zij hier het beste mee omgaan? De hoogleraren van de CAOP-leerstoelen schetsen tijdens het Jaarcongres Leerstoelen op 17 november een toekomstbeeld van de publieke dienst, waarin vooral kansen en mogelijkheden centraal staan. Meer informatie over het jaarcongres vindt u in onze agenda

Openbaar actualiteitencongres

Wel / niet normaliseren ambtelijke rechtspositie, hoe verder na 25 oktober 2016?

9 november 2016 | 09:30 - 11:30 | CAOP, Den Haag
Zoals het er nu naar uitziet vervolgt de Eerste Kamer op 25 oktober 2016 de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel normalisering ambtelijke rechtspositie. Wanneer het daar wordt aangenomen, verandert de ambtelijke status voor de meerderheid van de ambtenaren in de status van werknemer.
Lees meer

Lunchdebat: ‘De nieuwe ambtenaar balanceert tussen politiek en samenleving’

27 oktober 2016 | 12:30 - 13:30 | CAOP, Den Haag
Over de veranderende plaats en rol van de publieke dienst en het openbaar bestuur in de samenleving sprak professor dr. Frits van der Meer op 27 oktober bij het CAOP in Den Haag. Tijdens dit openbare lunchdebat ging hij in gesprek met het publiek over dit actuele onderwerp. Wat verandert er bij de publieke dienst als gevolg van fundamentele veranderingen in de samenleving en de opkomst van de voorwaardenscheppende staat? Over welke kwaliteiten, vaardigheden en houding moeten ambtenaren dan beschikken?
Lees meer

Klokkenluiders: wat hebben Nederland en buurlanden wettelijk geregeld?

13 oktober 2016
De Wet Huis voor klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 van kracht. Het ‘Huis’ is officieel geopend op 4 juli. Volgens de wet moeten bovendien alle organisaties waar ten minste 50 personen werkzaam zijn, een regeling hebben voor het omgaan met meldingen van (vermoede) misstanden. Wat brengt de wet teweeg en hoe gaan andere landen om met deze materie?
Lees meer

Seminar Beleid, Productiviteit en Betaalbaarheid in de zorg

5 juli 2016 | 15.00 - 17.00 uur | CAOP, Den Haag
Het Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) heeft onlangs de studie Productiviteit van overheidsbeleid: deel II de Nederlandse zorg, 1980-2013 uitgebracht. Kort daarvoor verschenen ook de dissertatie Enhancing Productivity in Hospitals van Bart van Hulst en de oratie Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing? van Prof. Patrick Jeurissen.
Lees meer

Lunchcollege ‘Mensenrechten en ambtenaren’

4 juli 2016 | 12.00 tot 13.30 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
Wat zijn de gevolgen voor ambtenaren die uit de school klappen over vermeende misstanden op hun werk? Deze vraag stond 4 juli centraal tijdens de CAOP lunchbijeenkomst over mensenrechten en ambtenaren. Professor Alexander de Becker richtte zich daarbij vooral op Britse ambtenaren, die de gevolgen van de impact van de Brexit nog niet kunnen inschatten.
Lees meer

Lunchcollege ‘De effecten van technologische ontwikkelingen op het ambtelijk werk’

15 juni 2016 | ‘Ambtenaar heeft nog tijd om zich voor te bereiden’
Grotendeels automatisch ingevulde belastingaangiften. De politie die op straat met een handheld device direct kentekens kan checken. De Basisregistratie Personen. De effecten van technologische ontwikkelingen op het ambtelijk werk zijn evident. Wat kunnen we nog meer verwachten en hoe gaan ambtenaren daarmee om? Daarover sprak prof. dr. Jaap Uijlenbroek, hoogleraar Albeda Leerstoel, tijdens een lunchcollege op 15 juni bij het CAOP. Zijn geruststellende boodschap: “De ontwikkelingen gaan minder snel dan gedacht.”
Lees meer

Schotten weg tussen de sectoren voor betere aansluiting

25 mei 2016 | 13:15 - 14:30 | Pakhuis de Zwijger aan het IJ in Amsterdam.
Versoepel de overgangen tussen de onderwijssoorten en laat het onderwijs beter aansluiten bij de talenten en de ontwikkeling van de individuele leerling en student. Die boodschap geven de deelnemers aan de conferentie 'Elk talent telt' mee aan de Stichting van het Onderwijs.
Lees meer

Mobiliteit binnen en tussen sectoren: hoe doen we dat?
Discussiebijeenkomst over mobiliteit en samenwerking tussen sectoren

26 mei 2016 | 14:00 - 19:00 uur | Raadzaal SER-gebouw, Den Haag
Duizenden ontslagen in de thuiszorg. Duizenden ontslagen in de retail. Vele duizenden herplaatsingen bij de Belastingdienst. Tegelijkertijd signaleren opleiders in zorg/welzijn en onderwijs een toekomstig tekort aan personeel. Ook dreigen tekorten omdat werkgevers behoefte hebben aan andere competenties dan hun huidige medewerkers kunnen bieden, de zogenaamde mismatch.
Lees meer

Ambtelijke kernwaarden en integriteitsdilemma’s in de 21e eeuw

24 mei 2016
Het vak van ambtenaar is prachtig en (tegenwoordig) ingewikkeld. De burger heeft tegenstrijdige verwachtingen van de ambtenaar, variërend van ‘interactief’ tot traditioneel. Ook de discussie over integriteit blijft aandacht vragen. Wat kunnen we leren van de aanpak van Aziatische ‘sterspelers’?
Lees meer

CAOP partner in ReflexLAB 2016: Jonge professionals brainstormen over flexen en ontwikkeling

26 april 2016
Dertig jonge professionals kwamen afgelopen weekend bijeen voor de kick-off van het ReflexLAB. De deelnemers kregen presentaties van experts op het gebied van arbeid en discussieerden in groepjes over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De komende weken bedenken de jonge professionals innovatieve ideeën voor een aantal issues rond flexwerken. In het verslag leest u waarmee de deelnemers aan de slag gaan.
Lees meer

Openbaar lunchcollege: ‘Ons onderwijs 2032’ en de betekenis voor het vak van leraar

20 april 2016 | 12.30 - 13.30 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
Marc van der Meer, hoogleraar leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt, behandelt het advies van het Platform Onderwijs 2032, 'Ons Onderwijs 2032’. Wat betekent dit advies voor het vak van leraar? Wat is de verhouding met ‘Mbo 2025’. Wat leren wij van al deze veranderingsprocessen?
Lees meer

Discussiebijeenkomst Arbeidsvoorwaarden(-overleg) en afschaffen ambtenarenstatus: Hoe verder?

17 maart 2016  | 14.00 - 17.00 uur | Sociëteit de Vereeniging in Den Haag
Aanbeveling advies Borstlap ‘Buitengewoon normale sturing’: Scheid rollen van wetgever en werkgever
Hans Borstlap, voorzitter van de werkgroep die het advies heeft uitgebracht aan en op verzoek van het kabinet, lichtte het rapport ‘Buitengewoon normale sturing’ toe op 17 maart. Het CAOP en de Stichting Albeda leerstoel (SAL) organiseerden een discussiebijeenkomst.
Lees het hele verslag

Inspiratiebijeenkomst
Vakmanschap over de grenzen van uw werkveld

4 februari 2016 | 15.30 – 19.30 uur | Utrecht
De huidige maatschappelijke vraagstukken vragen veel regelruimte voor professionals. Zodat zij het gewenste maatwerk en kwaliteit kunnen bieden voor burgers, cliënten of leerlingen. Tegelijkertijd zien we dat de verzakelijking en het rendementsdenken in de zorg, het onderwijs en bij de overheid toeneemt. Veel regels, minder vrijheid en weinig ruimte voor maatwerk. Hoe krijg je als professional in de publieke sector weer ruimte voor je vakmanschap? Hoe kun je verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit en het maatwerk dat je wilt leveren? Hoe kun je daadwerkelijk doen wat werkt?
Lees meer

Integriteit in het openbaar bestuur: fundament of voor de bühne?

20 mei 2015 |  09:30 - 12:00 uur | Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht (nabij CS)
Integriteitsissues zijn aan de orde van de dag. Politici en bestuurders staan vol in de schijnwerpers, kwetsbaar in een glazen huis. Dat vraagt om volwassen integriteitsbeleid, beschermend tegen missers en voorbereid op incidenten. Maar waaruit bestaat zulk beleid? Hoe wordt het geborgd? En vooral, hoe komt het echt tot leven?
Deze bijeenkomst is op uitnodiging voor bestuurders en volksvertegenwoordigers; stafmedewerkers, griffiers en kabinetschefs; secretarissen en directeuren (allen van provincies, gemeenten en waterschappen).

De cao van de toekomst

23 juni 2015 | 14:00 - 17:30 uur | Raadszaal SER, Den Haag
De Nederlandse publieke sector is sterk aan het veranderen. Trends als digitalisering, robotisering, flexibilisering, internationalisering etc. hebben gevolgen voor het dagelijkse werk, voor de collectieve arbeidsvoorwaarden inclusief de vorming ervan en voor de arbeidsverhoudingen. Er zijn verschuivingen van collectief belang naar individueel belang. Participatiegraad én werkingssfeer van de cao staan onder druk. En bij deze ontwikkelingen zal het niet blijven...
Lees meer

De cao van de toekomst: durf te differentiëren!